Sekretesspolicy

ITASCA CONSULTANTS AB tar personlig integritet på allvar och vi skydder personliga data från våra kunder. Syftet med denna policy är att informera om hur ITASCA CONSULTANTS AB behandlar personliga data.

1 - DEFINITIONER

  • Med "Personuppgifter" / "Personliga data" / "Data"/ avses information som relaterar till en verklig person, eller gör en sådan identifierbar, direkt eller indirekt, särskilt genom naman, personnummer, platsdata, eller andra elment specifika för fysisk, psykologisk, genetisk, ekonomisk, kulturell eller social identitet
  • Med "Direktiv" avses det EU-gemensamma direktivet avseende skydd av Personliga data (EU) 2016/679 (hädanefter benämnt GDPR).

2 - DATABEHANDLING

ITASCA CONSULTANTS AB behandlar endast data som är absolut nödvändiga för det syfte som avses. Data som vi sannolikt samlar in är:

  • Namn;
  • E-post adresser;
  • IP-adress.

3 - SYFTE

Syfte och juridisk grund för databehandling indikeras nedan:

  • implementering av för-kontraktuella åtgärder och slutförande av kontrakt;
  • förmedlande av service som begärts av kund;
  • teknisk asistans under gällande kontrakt;
  • uppföljning av kundrelation, inklusive utskick via e-post;
  • utskick av nyhetsbrev.

Personuppgifter lagras av ITASCA CONSULTANTS och under vårt ansvar.

4 - MOTTAGARE AV DATA

Endast ITASCA CONSULTANTS AB och dess eventuella dotterbolag är mottagare av data. ITASCA CONSULTANTS AB säljer eller vidarebefodrar inte personuppgifter till något annat företag eller organisation.

5 - TIDSGRÄNS FÖR DATALAGRING

Kunddata lagras i 5 år efter att affärsrelationen avslutats. Övriga kunddata lagras i en period om 3 år från insamlingsdatum, eller senaste kontakt med kunden.

6 - SECURITY OF TREATMENTS

Vi säkerställer dina data genom ett antal åtgärder i syfte att bevara sekretess, säkerhet och integritet för personuppgifter. Endast auktoriserade personer inom ITASCA CONSULTANTS AB har tillgång till dessa data. Vi tillåter inte några tredjeparts-aktörer tillgång till data, förutom i det fall så krävs för att uppfylla lagkrav. Vi genomför ingen ytterligare behandling av personuppgifter.

7 - DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med GDPR har du rätt till att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad hos oss, liksom att rätta, ändra, begränsa användning, eller begära borttagning av dina personuppgifter hos oss. Du har också rätt att överföra dina data samt att dra tillbaka godkännande för oss att behandla och lagra dina personuppgifter. För att utnyttja dina rättigheter, kontakta oss på info@itasca.se. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vårt bemötande, så har du möjlighet att kontakta ansvarig myndighet i Sverige.

8 - ÖVERFÖRING AV DATA UTANFÖR EU

ITASCA CONSULTANTS AB, som en del av ITASCA INTERNATIONAL Inc., kan komma att överföra en del av dina data till enheter utanför EU, inklusive USA. ITASCA CONSULTANTS AB säkerställer att data överförs till enheter som också garanterar samma sekretess och skydd i enlighet med GDPR och via implentering av "binding corporate rules" (BCR) eller standardiserade kontraktsvillkor godkända av EU. Du kan begära dessa dokument genom att kontakta oss på info@itasca.se.

9 - ANVÄNDANDE AV COOKIES

På vår webbsajt använder vi s.k. cookies. Ni kan läsa mer om vår "Cookie policy" här: http://www.itasca.se/about/legal/cookie-policy.